Simon Ninon

Simon Ninon

Senior Software Engineer at Snowflake, Seattle.